Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Zieleni Miejskiej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wyjątek stanowi informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu, wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie,   w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnymi z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do ich udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w wyżej wymieniony sposób.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie, w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Zarząd Zieleni Miejskiej dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Zarząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku    w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

 

 

 

 

 

Ilość wyświetleń strony: 4979

Data utworzenia: 2011-02-16 15:07:57

Utworzony przez: Jarosław Antos

Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-04 13:42:43

Zmodyfikowany przez: Tomasz Tatałaj

drukuj rejestr zmian