Działalność

Działalność

Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką budżetową Gminy Wrocław, której działalność określa statut nadany uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia. Przedmiotem działalności Zarządu jest:

  • zarządzanie terenami zieleni miejskiej, lasami komunalnymi, lasami państwowymi przekazanymi Gminie Wrocław w zarząd wraz ze znajdującą się na tych terenach małą architekturą oraz urządzeniami wodno-melioracyjnymi;
  • koordynowanie działań związanych z rozwojem i rewaloryzacją (rewitalizacją) terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie remontów i inwestycji miejskich w tym w zakresie;
  • zarządzanie powierzonymi nieruchomościami rolnymi Gminy Wrocław, w szczególności terenami, dla których przewiduje się zagospodarowanie zielenią miejską, lasami komunalnymi i urządzeniami wodnomelioracyjnymi oraz utrzymywanie przekazanych terenów o charakterze zieleni tymczasowej;
  • zarządzanie fosą miejską oraz innymi ciekami i urządzeniami wodnymi, urządzeniami melioracji komunalnych i przeciwpowodziowymi oraz studniami publicznymi będącymi własnością Gminy Wrocław;
  • koordynowanie działań związanych z rozwojem i modernizacją urządzeń wodno-melioracyjnych oraz prowadzenie remontów i inwestycji miejskich w tym zakresie;
  • prowadzenie programów: zieleni rozproszonej, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji.

 

Ilość wyświetleń strony: 5960

Data utworzenia: 2011-02-16 15:07:03

Utworzony przez: Jarosław Antos

Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-04 13:01:28

Zmodyfikowany przez: Tomasz Tatałaj

drukuj rejestr zmian