Informacja o realizowanym projekcie Unijnym pn. ,,Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - etap I''

2018-04-06 15:08:57

 

Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - etap I

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 04.04.02-02-0004/16- 00 z dnia 07.04.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa nr 4 „Środowisko i zasoby"
Działanie nr 4.4. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych"
Poddziałanie nr 4.4.2. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa stanu i zasobów środowiska przyrodniczego, w tym gatunków chronionych oraz priorytetowych w Parku Szczytnickim, który stanowi Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.

W efekcie realizacji projektu siedliska uzyskają wsparcie w celu lepszego statusu ochrony.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości dostarczania przez Park Szczytnicki usług ekosystemowych regulujących warunki środowiska miejskiego Wrocławia oraz umożliwiających kontakt jego mieszkańców ze światem przyrody.

W ramach projektu planuje się opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji robót i dokumentacji dla projektowanych pomników przyrody. Na etapie robót budowanych zakłada się m.in.: renowacje alejek, trawników, wymianę nawierzchni asfaltowych alejek na mineralną, dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych, renowację ławek parkowych, zakup koszy na śmieci oraz uzupełnienia nasadzeń (drzew i krzewów), prace przyrodnicze (jak np.: hotele dla owadów, karmniki dla ptaków i wiewiórek, skrzynki dla ptaków i nietoperzy) a także wymagane w tym zakresie instalacje sanitarne i elektryczne.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

Wkład własny : 1 197 734,84 PLN

Kwota dofinansowania: 2 679 143,72 PLN

Całkowita wartość projektu: 3 876 878,56 PLN

Jednostka Gminy zaangażowana w realizację projektu: Zarząd Zieleni Miejskiej http://www.zzm.wroc.pl/

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

http://rpo.dolnyslask.pl/

http://www.mapadotacji.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

« powrót

Ilość wyświetleń strony: 168

drukuj rejestr zmian